Shopping cart
0,00 zł

REGULAMIN SKLEP.MARCJANPIOTROWSKI.PL

§ 1

1. Serwis jest prowadzony pod adresem https://www.sklep.marcjanpiotrowski.pl/ przez Marcjan Piotrowski będącą właścicielem i operatorem Serwisu zwanego w regulaminie ,,Właścicielem’’.

2. Serwis umożliwia Klientom:

(a) dokonanie zakupu Towarów oferowanych w Serwisie;
(b) dokonanie zakupu Usług oferowanych w Serwisie;
(c) skorzystanie Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności w celach, o których mowa w pkt (a) i (b).

3. Serwis funkcjonuje i jest prowadzony zgodnie z Regulaminem. Regulamin określa:

(a) zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, w tym zasady zawierania i realizacji umów za pośrednictwem Serwisu;
(b) prawa i obowiązki Właściciela i Klienta związane z korzystaniem z Serwisu;
(c) rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
(d) warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną;
(e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną;
(f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2

1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:

(a) Serwis- system stron www udostępniany i działający jest pod adresem domeny http://sklep.marcjanpiotrowski.pl/ i domenami podległymi, wykorzystany przez Właściciela, udostępniający inne funkcje i materiały funkcjonujące w ramach Serwisu;
(b) 4YOU Marcjan Piotrowski – firma Właściciela Marcjana Piotrowskiego. NIP 8262004948;
(c) Klient - każdy podmiot prawa, który korzysta z Serwisu w szczególności dokonuje zakupu Towarów w tym i cyfrowych lub usług za pośrednictwem Serwisu;
(d) Materiały- wszelkiego rodzaju treści udostępniane w Serwisie, w tym materiały filmowe (wideo) i cyfrowe w formie m.in.: pdf
(e) Procedura Zamówienia - ogół funkcji informatycznych Serwisu stanowiących procedurę zawarcia umowy w Serwisie, w szczególności pozwalających na wybór zamawianego Towaru lub Usługi;
(f) Konsument- osobę fizyczną dokonującą z Właścicielem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
(g) Towary - ogół rzeczy ruchomych, namacalnych sprzedawanych przez Właściciela z wykorzystaniem Serwisu, w szczególności: suplementy diety, przyrządy do ćwiczeń, ubrania, dodatki do ćwiczeń;
(h) Usługi – oferowane w Serwisie usługi treningów personalnych, w tym treningów personalnych w różnej formie w prowadzeniu bezpośrednim i on-line, prowadzonych przez Właściciela oraz usługi zaleceń żywieniowych, treningowych pod cel treningowy Klienta;
(i) Trener Personalny – osoba faktycznie świadcząca Usługi zakupione od , wskazana w Serwisie;
(j) Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Serwisu, zamieszczony pod adresem domeny: https://www.sklep.marcjanpiotrowski.pl/regulamin-sklepu/;
(k) Usługa świadczona drogą elektroniczną – ogół funkcji Serwisu oferujących określone usługi Klientom dotyczące korzystania z Serwisu, stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez 4You Marcjan Piotrowski;
(l) Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Serwisie;
(m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
(n) Ustawa o prawa konsumenta - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
(o) Kodeks Cywilny - ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

§ 3

1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta 4You Marcjan Piotrowski informuje o następujących danych:

(a) firma: 4YOU Marcjan Piotrowski.;
(b) siedziba: Garwolin;
(c) adres: Romanówka 2/12, 08-400 Garwolin;
(d) NIP: 8262004948;
(e) telefon: +48 690 901 907;
(f) e-mail: marcjan.piotrowski@gmail.com;
(g) adresy stron internetowych: www.sklep.marcjanpiotrowski.pl.

§ 4

1. Klient może dokonać w Serwisie zakupu Towaru lub Usługi poprzez Procedurę Zamówienia, która obejmuje: wybór zamawianego Towaru lub Usługi, wybór jednego z dostępnych sposobów płatności, wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy)- dotyczy Towarów, dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.

2. W razie prawidłowego złożenia przez Klienta zamówienia na Towar lub Usługę zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane na określony adres do wysyłki w tym email, jeśli dotyczy usługi cyfrowej. Potwierdzenie przez adresata oferty poprze uiszczenie płatności skutkuje związaniem treścią złożonej oferty. Umowa w Serwisie zostaje zawarta po opłaceniu zamówienia przez Klienta.

3. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Serwisie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne w Procedurze Zamówienia oraz w toku informacji przesyłanych między Właścicielem, a Klientem, w szczególności w akceptacji zamówienia. Dane wprowadzone w Procedurze Zamówienia oraz akceptacji zamówienia składają się na treść zawartej umowy.

4. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, w tym wprowadzanie informacji oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

5. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Serwisu następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i środków komunikacji elektronicznej.

6. Możliwy jest kontakt z Właścicielem drogą mailową oraz telefoniczną.

§ 5

1. Towary zamówione w Serwisie wydawane są

(a) poprzez odbiór osobisty;
(b) za pośrednictwem usługi Paczkomaty Inpost;
(c) za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej.

2. Dostawy Towarów są realizowane w ciągu 5 dni roboczych od wpływu środków z tytuły płatności za zamówienie- co oznacza, że w tym terminie zamówiony Towar przekazywany jest do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranego sposobu dostawy Towarów.

§ 6

1. W ramach Usług oferowanych w Serwisie dostępna jest możliwość zakupu indywidualnego treningu oraz indywidualnego treningu prowadzonego on-line oraz innych Usług opisanych w Serwisie.

2. Dokładny zakres Usług, czynności składające się na daną Usługę oraz czas trwania Usług i sposób ich realizacji są każdorazowo szczegółowo opisane w Serwisie. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi może istnieć konieczność wypełnienia przez Klienta stosownej ankiety o czym Klient będzie każdorazowo informowany.

3. Usługi są przygotowane i realizowane przez Trenera Personalnego, Właściciela.

§ 7

1. Płatności Klientów za Towary i Usługi zakupione w Serwisie odbywają się poprzez:

(a) przelewy online;
(b) formy płatności oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej stosowane do zapłaty za transakcje w sieci Internet jakie zostały udostępnione w Serwisie;
(c) gotówką w miejscu świadczenia Usługi – dotyczy Usług treningu indywidualnego.

2. Określone w Serwisie ceny Towarów i Usług są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).

3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Serwisie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów lub Usług, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Serwisie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary lub Usługi.

4. Cena podana przy każdym Towarze i Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Niektóre Usługi w Serwisie, które świadczone są przez określony, wskazany w Serwisie okres czasu, świadczone są w modelu subskrypcji. Dotyczy to Usługi „Treści Specjalne”, a także innych Usług, jeśli tak wskazano w Serwisie. W modelu subskrypcji cena danej Usługi może być uiszczana okresowo (w okresach rozliczeniowych) bądź za cały okres Usługi, stosownie do wyboru w Serwisie. W toku zamówienia Usługi, której dotyczy subskrypcja, podawane są okresy rozliczeniowe i należności z tytułu subskrypcji.

§ 8

Usługa świadczona drogą elektroniczną

1. 4You Marcjan Piotrowski za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na które składają się usługi organizacji sprzedaży, usługi komunikacyjne, usługi informacyjne i usługi udostępniania treści. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie z 4You Marcjan Piotrowski umowy dotyczącej Towarów lub Usług, a w szczególności polegają na:

(a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących 4You Marcjan Piotrowski Usług i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania- usługi informacyjne i organizacji sprzedaży;
(b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia- usługi komunikacyjne i organizacji sprzedaży;
(c) umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej Towarów lub Usług, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki, usługi komunikacyjne i organizacji sprzedaży;
(d) prezentacji Towarów i Usług sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu i ich wyszukaniu- usługi informacyjne i organizacji sprzedaży;
(e) umożliwieniu pozostałego kontaktu z 4You Marcjan Piotrowski w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego- usługi komunikacyjne;
(f) udostępnianiu Materiałów w Serwisie- usługi udostępniania treści.

3. Do zawarcia umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Serwisu. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Serwisu.

4. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:

(a) połączeniem z siecią Internet;
(b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

6. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych 4You Marcjan Piotrowski, o których mowa w § 3 Regulaminu.

7. Reklamacje, o których mowa w ust. 8 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 4 You Marcjan Piotrowski poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta udostępnionych za pośrednictwem Serwisu.

§ 9

1. 4 You Marcjan Piotrowski ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.

2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych 4 You Marcjan Piotrowski, o których mowa w § 3 Regulaminu.

4. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 5

5. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność 4 You Marcjan Piotrowski z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558. § 1 Kodeksu Cywilnego.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt 4 You Marcjan Piotrowski dostarczyć wadliwy Towar na adres 4 You Marcjan Piotrowski, o którym mowa w § 3 Regulaminu. Dotyczy to również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.

§ 10

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

(a) dotyczącej Towarów;
(b) dotyczącej Usług
(c) dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
(b) o świadczenie Usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Usługa została zrealizowana częściowo prawo odstąpienia nie przysługuje wobec zrealizowanej części;
(c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Konsument odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru)będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).

5. 4 You Marcjan Piotrowski informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W przypadku wykonania części Usługi prawo odstąpienia nie przysługuje, co do tej części.

6. W przypadku Usług świadczonych okresowo lub w sposób ciągły, w tym w modelu subskrypcji, Konsument może odstąpić od części Usługi, ma jednak obowiązek uiszczenia zapłaty za część Usługi zrealizowaną do dnia odstąpienia.

§ 11

1. Dostęp i korzystanie ze Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

§ 12

1. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim.

2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem: https://www.sklep.marcjanpiotrowski.pl/regulamin-sklepu/.

przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a) mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
(c) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
(d) w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary lub Usługi złożonych po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.

6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Towarów, Usług oraz dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

• weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
• w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
• w przypadku usług- zawarli Państwo umowę. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować: 4 You Marcjan Piotrowski , Romanówka 2/12,08-400 Garwolin , NIP 8262004948, email: marcjan.piotrowski@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania zakupionych rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać 4 You Marcjan Piotrowski rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.